liên hệ

Người Liên Hệ: Phạm Quốc Huy

Địa Chỉ: Ba Ria – Chau Pha, Tân Thanh, Vung tau

Số Điện Thoại: 0963385912